Fossilfri byggeplass – et steg mot et utslippsfritt samfunn

NCCs aller første fossilfrie byggeplass på Jordal Amfi er et viktig bidrag inn i det grønne skiftet og kutt av klimagassutslipp. Den ambisiøse miljøprofilen på Nye Jordal Amfi bidrar til at NCC og Oslo kommune kan realisere sine klimamål.

NCCs aller første fossilfrie byggeplass på Jordal Amfi er et viktig bidrag inn i det grønne skiftet og kutt av klimagassutslipp. Den ambisiøse miljøprofilen på Nye Jordal Amfi bidrar til at NCC og Oslo kommune kan realisere sine klimamål.

Nye Jordal Amfi skal bli Oslos hovedarena for ishockey. Den nye hallen skal, i likhet med dagens hall, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Når den etter planen tas i bruk til sesongstart i september 2018, vil den framstå som Norges mest moderne og energieffektive ishall.

Nye Jordal Amfi skal bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av bygget. Fossilfrie byggeplasser sto i fokus da rivingen startet i februar i år.

I NCC har vi en ambisiøs strategi i arbeidet med bærekraft. Mål om 50 prosent reduksjon av CO2- utslipp innen 2020 (sammenlignet med 2015), betyr at vi som selskap må ta aktive grep.

NCC forsøker så langt det er mulig å prioritere kunder som har sammenfallende mål og ambisjoner. På denne måten er det lettere å få til et fruktbart samarbeid og finne de gode løsningene i fellesskap, og som igjen gjør det mulig for alle parter å nå sine klimamål.

Viktige bidrag

Derfor er det svært fint å se at Oslo kommune, blant annet som byggherre av Nye Jordal Amfi, har tatt en posisjon i arbeidet for miljøet og utvikling av et mer bærekraftig samfunn.

Oslo kommune har satt seg ambisiøse mål ved at Oslo skal være en tilnærmet fossilfri by innen 2030. Når vi vet at cirka 25 prosent av alle transportutslipp i Oslo kommer fra anleggsmaskiner, er det svært positivt at kommunen velger å bli ledende innen krav til fossilfrie byggeplasser, slik som på Nye Jordal Amfi.

Går nye veier

Fossilfri byggeplass innebærer skjerpede miljøkrav både for rive- og byggeprosess, som byggherre Oslo Kommune ved avdeling for Kultur og Idrettsbygg har med i sin kravspesifikasjon. Kravene innebærer at man må se på flere ledd i byggeprosessen for å sikre at den foregår fossilfritt.

Anleggsmaskiner skal gå på fornybart drivstoff. Der hvor det er mulig søker vi å finne alternativer som går på elektrisitet. Men det er i dag begrenset tilgang på større el-drevne anleggsmaskiner, så for de største anleggsmaskinene har det vært nødvendig å ta i bruk fornybart drivstoff. På Jordal amfi har man valgt HVO-diesel som direkte kan erstatte fossil diesel.

Vil inkludere transport til og fra byggeplass. Det er positivt at Kultur- og idrettsbygg ønsker dette, og vil gi et betydelig bidrag til reduksjon av CO2-utslipp. Ved at man utvider kravet til og gjelde transport, betyr det at vi må aktivt jobbe med gode logistikkløsninger. Det er liten tvil om at det ligger et stort potensial i effektive logistikkløsninger, både når det kommer til økonomi og miljø. Her har bygge- og anleggsbransjen mye å lære av andre bransjer som har optimalisert sin logistikk over flere år. Entreprenørene har også fått testet seg på oppfølging av transport til og fra byggeplass gjennom krav i BREEAM, og dette er kanskje et av de punktene som krever mest oppfølging. For at vi nå og i fremtiden skal klare å følge opp dette på en rasjonell måte, er vi avhengig av å se utviklingen i lys av digitaliseringsbølgen vi nå står i. Vi må finne måte og systemer som hjelper oss i dette oppfølgingsarbeidet.

Til tross for at det innebærer merarbeid for entreprenøren at transport inkluderes i kravet til fossilfri byggeplass, er NCC positive til dette. Skjerpede krav vil gi et ytterligere viktig bidrag til reduksjon av CO2 utslipp.

Nye Jordal Amfi skal bygges på fossilfri anleggsplass. NCC er totalentreprenør for prosjektet.

Nye Jordal Amfi skal bygges på fossilfri anleggsplass. NCC er totalentreprenør for prosjektet.

Fornybart drivstoff er dyrere

I NCC har vi brukt en del tid på å finne og bestemme leverandør av fornybart drivstoff. Bruk av fornybart drivstoff krever garantiordninger fra maskinprodusentene. Det har stort sett vært uproblematisk i forhold til garantiordninger, spesielt blant de store maskinprodusentene. De fleste har tatt stilling til dette, og funnet at HVO-diesel ikke har noen negative effekter på utstyret, snarere tvert i mot. Selv om vi har møtt på enkelte underentreprenører som ikke har testet fornybart drivstoff på sin maskinpark, og dermed er litt skeptiske på om dette lar seg gjøre, representerer ikke dette noen større utfordring. Den største utfordringen her er knyttet til pris. Vi har fått en god avtale om fornybart drivstoff, men som likevel er mellom to og tre kroner dyrere enn tradisjonell diesel.

Samtidig gjelder det å sikre at alle underentreprenører bruker beste tilgjengelige fornybare drivstoff, og som også er i samsvar med krav fra Kultur- og idrettsbygg. Dette har vi løst ved å etablere en 10.000 liters tank på byggeplass hvor alle underentreprenører får tildelt en kode for fylling. På denne måten sikrer vi overholdelse av krav.

Noe ekstra arbeid knyttet til oppfølging i bruk av utstyr og maskiner, samt sikre at dette er fossilfritt, må vi påregne. Vi jobber derfor med å ajourføre kontrakter og rutiner på byggeplass etter dette.

Erfaringene fra diesel til biodiesel på de største maskinene har i stor grad vært positive. Det oppleves en reduksjon i drivstofforbruket, maskinene støyer mindre og det er et bedre arbeidsmiljø for de som jobber på prosjektet grunnet fravær av lukt både i og utenfor maskinen.

Fornybart og nøytralt brensel

Vi har brukt tid på å finne fossilfrie løsninger innen byggvarme- og tørk, og har etter grundige undersøkelser valgt Norsk Bio og deres vannbårne pelletssystem. Her brukes norsk pellets til oppvarming av vann, som distribueres rundt i bygget gjennom slanger festet til taket, og vifter som distribuerer varmen rundt i bygget.

Pelletssystemet er basert på rester etter produksjon av treverk fra Hallingdal Bruk, og som regnes som et fornybart og CO2-nøytralt brensel.

Norsk Bio blir i sum trolig billigere enn tradisjonell dieselaggregater ved at det er lagt opp til en moderne teknologi som er behovsbasert og styres digitalt.

Tilgjengelig elektrisk utstyr

Vi er også i dialog med leverandørene av elektrisk utstyr for å få en oversikt over hva som er tilgjengelig.  Elektriske heiser, lifter og mindre håndholdt verktøy er typisk utstyr som er tilgjengelig i dag, og til en konkurransedyktig pris. Når det kommer til mellomstore maskiner, er dette tilgjengelig, men ligger fortsatt en del høyerer i pris. Leverandørene vi har vært i kontakt med kan fortelle at nye elektriske maskiner er mellom 30-50 prosent dyrere i innkjøp. Det er klart at dette får en priskonsekvens for entreprenørene når det nye utstyret skal leies inn.

Alle leverandørene vi har vært i kontakt med har vært klare på at utviklingen går i retning av elektrisitet, hydrogen og hybride løsninger, samtlige tror også at utviklingen vil gå svært hurtig.

En «trinnvis» utvikling

Det er svært positivt av Oslo kommune – gjennom prosjektet Nye Jordal Amfi – går i front for å bli ledende for et krav som med stor sannsynlighet vil bli standard på store bygge- og anleggsplasser om kort tid. Jeg vil også rose prosessen som ble gjort for noen år tilbake hvor Oslo kommune i samarbeid med Bellona inviterte bransjen til dialog, for å finne ut av hva som er mulig og ikke, og hvilke krav de som byggherre kunne stille.

Ved at Oslo kommune har satt systemgrensen til byggeplass på Nye Jordal Amfi, er trolig et godt grep. Vi har ofte en tendens til å ville gjøre alt på en gang, noe som kan føre til endringer oppleves som tung og vanskelig å overholde. Ved å ha en slik «trinnvis» tilnærming tror jeg det er større sannsynlighet for at flere tenker at endringer ikke var så vanskelig og gjennomgripende som man først skulle tro. Å ta ett skritt av gangen er en svært god start, til vi om noen år kan forvente oss helt utslippsfrie byggeplasser.

 

Les mer: Motiverende møte om utslippsfrie byggeplasser.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.