Offentlige innkjøp må stimulere til CO2-kutt

Fra nyttår trådte de nye reglene for vekting av klima og miljø i offentlige innkjøp. Ambisjonen er at leverandører skal bidra til CO2-reduksjon med mer bærekraftige innkjøp. Men stiller offentlige innkjøpere de nødvendige kravene for å lykkes med å handle inn mer bærekraftig?

Som hovedregel skal klima og miljø vektes med minst 30 prosent i offentlige anskaffelser. Dette stiller krav til både offentlige innkjøpere og til oss leverandører.

I asfaltbransjen vil 30 prosent klima- og miljøvekting styrke konkurransen mellom leverandørene og stille krav til nytenkning og innsikt i hvordan vi kan oppnå ønsket CO2-reduksjon. Vi ser nå på begynnelsen av året at det er en manglende felles forståelse for hva den nye regelen betyr i praksis, og hvordan 30 prosent klima- og miljøvekting skal praktiseres i de offentlige innkjøpene av asfalt.

Vi opplevde mot slutten av 2023 at en rekke offentlige anbudskonkurranser innen asfaltering ble lyst ut desember 2023 i stedet for i januar 2024, som har vært vanlig. Kanskje det skyldes et ønske om å unngå de nye reglene fra januar 2024? Det kan sikkert være andre grunner, men det må være lov å stille dette spørsmålet.

De siste årene har utviklingen i asfaltbransjen gått fort og vi i NCC investerer stadig i nytt utstyr og fornyer fabrikker, blant annet ved å oppgradere til produksjonsløsninger som reduserer CO2-utslippene fra asfaltproduksjonen betraktelig.

Sammen med produksjonsmetoder som bidrar til så lave CO2-utslipp som mulig, er gjenbruk av asfalt de viktigste driverne for kutt av klimagasser fra vår asfaltvirksomhet. Metoden vi har innført ved flere av våre fabrikker, er CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Sammen med gjenbruksasfalt kan vi demed levere EPD på prosjektene som dokumenterer reduksjonen av klimagasser. Vi mener det er i produksjonen du finner tiltakene som i hovedsak bør stimuleres og belønnes i de offentlige asfaltinnkjøpene.

Vi benytter også lastebiler som går på biogass i Oslo-regionen, der det er mulig. I høst har vi testet elektriske asfaltutlegger og vi ser på mulighetene for å bruke biogene tilsetningsmidler i bindemiddelet i asfalten. Disse tiltakene har mindre innvirkning på CO2-utslippene og prioriteres derfor ikke like høyt. Det betyr ikke at vi ikke ser på disse tiltakene som viktig, men vi ønsker å ha hovedfokuset på de områdene som gir oss størst mulig kutt av klimagasser.

NCC-test av eelektrisk asfaltutlegger

Vi har også stor tro på at dyktige innkjøpsorganisasjoner i større grad bør se på kontrakter med egenskapskrav og la asfaltleverandøren bruke sin kompetanse og erfaring til å finne den beste løsningen. Vi har flere gode eksempler på hvordan vi i NCC har kunnet bidra til løsninger med god funksjon og lave utslipp. Det skaper innovasjon og nyskapning!

Kravet om minst 30 prosent miljø- og klimavekting oppfattes i dag som vag og uklar for både entreprenører og offentlige innkjøpere. Det ser vi også i de konkurransene som har kommet ut nå på nyåret. Enkelte innkjøpere belønner CO2-kutt. Andre offentlige innkjøpere fokuserer på gjenvinning av papir og at formann på asfaltprosjektet benytter elektrisk bil. Det mener vi blir feil prioritering og bidrar til minimale CO2-kutt. Vi gjør relativt store investeringer og vi forventer derfor at statlige etater, kommuner og fylkeskommuner følger opp med å belønne de aktørene som seriøst og systematisk jobber med å redusere CO2-utslippene på de områdene hvor det er muligheter for store kutt.

Lær av Statens vegvesen
Vi ser at Statens vegvesen har kommet langt med å legge til rette for CO2-reduserende tiltak. Både i produksjonen og ved å legge til rette for kontrakter med egenskapskrav.  Flere kommuner og fylkeskommuner jobber også godt med dette. Men vi etterspør mer samkjørte krav og formuleringer i konkurransegrunnlaget, slik at vi som asfaltentreprenør får mer forutsigbarhet, og gjør det mulig å gjøre nødvendige investeringer.

NCC Rugsland asfaltfabrikk

NCC Rugsland asfaltfabrikk

Lær av Statens vegvesen. De stiller klare krav i asfaltkontraktene og belønner produsenter som kan bidra til kutt i CO2-utslippene. De er forutsigbare ved at de orienterer om sine mål og den retningen de går. Samtidig forventer vi at Statens vegvesen også i årene fremover vil stille enda større krav til CO2-kutt og utvikling. Det vil få oss i NCC til å satse videre på utvikling av metoder og løsninger.

Men vi må starte nå! Skal vi oppnå nødvendige CO2-kutt i asfaltbransjen, må vi kutte der det er mest å hente. Videre investeringer i løsninger som kutter CO2-utslipp kommer ikke uten at aktørene stimuleres til nytenkning og investeringer. Vi i NCC oppfordrer derfor offentlige innkjøpere til å rette blikket mot det som gir de nødvendige CO2-kuttene og belønner de som er villige til å gå i front.

 

André Waage

 

Bloggen er også publisert som:
Ytring på bygg.no
Byggfakta Nyheter nr. 1/2024 og Bransjekommentar på Byggfaktanyheter.no
Debattinnlegg på Samferdsel&Infrastruktur

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.