Slik bidrar NCC til FNs globale mål

Verdens ledere har blitt enige om 17 mål og 169 delmål for å løse de største sosiale, økonomiske og økologiske utfordringene innen 2030. NCC ønsker agendaen velkommen og ser at vi er på rett vei når det gjelder egne tilbud, men ser samtidig at målene kan brukes til å forutse hva som vil forventes av oss i fremtiden.

Verdens ledere har blitt enige om 17 mål og 169 delmål for å løse de største sosiale, økonomiske og økologiske utfordringene innen 2030. NCC ønsker agendaen velkommen og ser at vi er på rett vei når det gjelder egne tilbud, men ser samtidig at målene kan brukes til å forutse hva som vil forventes av oss i fremtiden.

Et sentralt spørsmål for kommuner og myndigheter i Norden i dag er arbeidet med de globale målene. For NCC innebærer det at vi nå må omsette globale behov og ambisjoner i konkrete forretningsløsninger lokalt der vi er representert. En undersøkelse viser at nærmere 40 % av Sveriges kommuner har en strategi for å jobbe med Agenda 2030, et tall som vil øke for hvert år og ha innvirkning på byggevirksomheten. La oss ta noen eksempler på hvordan NCC kan hjelpe kommuner og andre kunder i arbeidet med å nå de globale målene.

Helse og trivsel

FNs mål nr. 3: Sørge for at alle kan leve et sunt liv og jobbe for at mennesker i alle aldrer skal ha det bra

Eksempel på delmål (13.9): Innen 2030 oppnå en vesentlig reduksjon i antall dødsfall og sykdomstilfeller som følge av skadelige kjemikalier samt forurensning og kontaminering av luft, vann og jord.

NCC etterstreber bruk av produkter og materialer som fremmer et giftfritt og trygt miljø med støtte fra de mest kompetente partene i byggebransjen. Blant annet benytter vi Byggvarubedömningen og produktvalgverktøyet BASTA, og foretar en miljøvurdering av materialene som brukes i bygg og anlegg. Vår miljøvennlige metode for ugressbekjempelse, NCC Spuma, er en av få giftfrie løsninger for å bekjempe uønsket vegetasjon, og NCC SnowClean er et helt nytt klimasmart anlegg som renser og smelter snø, noe som gir mindre forurensning i byer der snøen ellers blir tippet i sjøer og på jorder.

Bærekraftig energi for alle

FNs mål nr. 7: Sørge for at alle har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Eksempel på delmål (17.3): Innen 2030 fordoble den globale utviklingstakten med hensyn til energieffektivitet.

NCC tilbyr allerede i dag alternativer som kan energieffektivisere Norden og bygger klimasmart infrastruktur og bygg. Blant annet bygger vi vind- og vannkraftverk og bygg som produserer mer energi enn de bruker (såkalte plussenergihus). I vår egen virksomhet kjøper vi bare fornybar elektrisitet og er i gang med å energieffektivisere alt fra maskiner til asfaltverk for å nå målet om å redusere utslippene av kulldioksid med 50 % fra 2015 til 2020. I 2017 hadde vi nådd nesten halvveis med 19 %. Visste du forresten at vi også utvikler el-veier?

Bærekraftige byer og samfunn

FNs mål nr. 11: Byer og bosettinger skal være inkluderende, trygge, holdbare og bærekraftige

Eksempel på delmål (111.1): Innen 2030 sikre alle tilgang til fullverdige, trygge og økonomisk overkommelige boliger og grunnleggende tjenester samt ruste opp slumområder

NCC tilbyr for eksempel helhetskonseptet Bærekraftig rehabilitering, som har til formål å ruste opp eksisterende boligbestand der livskvalitet, økonomi og miljø går hånd i hånd. Målet med Bærekraftig rehabilitering er en fornuftig og kostnadseffektiv rehabiliteringsløsning som både huseiere og beboere har råd til og som er gjennomførbar. Løpende dialog med beboerne er nøkkelen til lokalt engasjement og et vellykket prosjekt, noe som ivaretas gjennom samarbeidsformen NCC Partnering.

Bærekraftig forbruk og produksjon

FNs mål nr. 12: Fremme bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Eksempel på delmål (112.5): Innen 2030 oppnå en vesentlig reduksjon av avfallsmengden gjennom tiltak for å forebygge, redusere, gjenbruke og gjenvinne avfall.

NCC jobber for å ha et livssyklusperspektiv i samtlige prosjekter. På den måten kan vi planlegge med tanke på ressurseffektivitet og gjenvinning. Vi jobber hardt mot målet om å gjenbruke eller gjenvinne 70 % av alt avfall som genereres innen 2020, fra 50 % i 2016. Asfalt er et 100 % resirkulerbart produkt og noe vi satser på, og sammen med løsninger som Loop Rocks er hele bransjen i ferd med å bevege seg i retning et mer sirkulært samfunn.

Bekjempe klimaendring

FNs mål nr. 13: Iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

Eksempel på delmål (113.1): Øke motstandskraften mot og evnen til å tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

NCC Sverige har stilt seg bak det svenske målet om en fossilfri byggsektor og et klimanøytralt Sverige innen 2045, et unikt initiativ der en rekke aktører i hele verdikjeden er sterkt involvert. Vi leverer også løsninger som kan takle klimaendringene, blant annet markbelegg som slipper gjennom vann ved skybrudd. NCCs landskapsarkitekter er dessuten eksperter på klimatilpasning gjennom grøntområder og vegetasjonsløsninger som samler opp nedbør og gir skygge ved sterk varme.

 

Økosystem og biologisk mangfold

FNs mål nr. 15: Beskytte, gjenopprette og fremme en bærekraftig utnyttelse av landbaserte økosystemer, drive skog på en bærekraftig måte, bekjempe ørkenspredning, stanse og snu jordødeleggelsene samt stanse tapet av biologisk mangfold

Eksempel på (delmål 15.5): Iverksette umiddelbare og viktige tiltak for å redusere ødeleggelsen av naturlige livsmiljøer, stanse tapet av biologisk mangfold og innen 2020 beskytte og forebygge utryddelse av truede arter.

NCC tilbyr en rekke løsninger for å gjøre byer, grustak og livsmiljøer grønnere. Noen eksempler er tak for biologisk mangfold, grunnsanering, hus med dyrkingshager, restaurering av grustak og økosystemtjenester.

Er du interessert i disse eller andre bærekraftige løsninger som NCC tilbyr? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!

//Christina Lindbäck

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.