Samspill-metodikk som gir bedre prosjektkvalitet

I bygg- og anleggsbransjen har samspillkontrakter blitt et stadig mer populært valg for å fremme samarbeid og integrasjon mellom aktørene i et prosjekt. NCC har gjennom mange år utviklet en samspill-metodikk der en jobber smartere og mer effektivt sammen – og der en unngår å havne i tvister etter at prosjektet er ferdigstilt.

I bygg- og anleggsbransjen har samspillkontrakter blitt et stadig mer populært valg for å fremme samarbeid og integrasjon mellom aktørene i et prosjekt. NCC har gjennom mange år utviklet en samspill-metodikk der en jobber smartere og mer effektivt sammen – og der en unngår å havne i tvister etter at prosjektet er ferdigstilt.

Fordelene med samspillkontrakter inkluderer muligheten for økt verdiskapning, bedre kvalitet, reduserte kostnader og kortere byggetid. Dette oppnås gjennom tidlig involvering av alle parter, hvor man sammen identifiserer muligheter og risikoer, og legger en realistisk plan for prosjektet.

Den menneskelige faktoren spiller selvsagt også en avgjørende rolle i suksessen til disse kontraktene, da de er basert på tillit, åpenhet og felles målsettinger. Å få til en god prosjektkultur er ofte avhengig av at hver enkelt prosjektdeltaker er med på den mentale prosessen for endring som samspillsfasene medfører.

Andre utfordringer kan være knyttet til utfordringer med å etablere et reelt og effektivt samarbeid. Det krever en kultur for samarbeid og en vilje til å dele informasjon, som ikke alltid er til stede. I tillegg kan det være vanskelig å definere og håndheve ansvarsområder, noe som kan føre til konflikter og misforståelser.

For å utvikle samspill-metodikken videre, er det viktig å fokusere på opplæring og utvikling av myke ferdigheter som kommunikasjon og konflikthåndtering. Det er også essensielt å utarbeide klare kontraktsmaler og retningslinjer som kan tilpasses de spesifikke behovene i hvert prosjekt. Ved å lære av tidligere prosjekter og kontinuerlig forbedre prosesser og verktøy, kan bygg- og anleggsbransjen ta samspillkontrakter til nye høyder.

Granåsen idrettspark, Trondheim.

Et konsept for samspillmetodikk: NCC Prosjektstudio

NCC har de senere år gjennomført en rekke prosjekter der samspill-metodikk er tatt i bruk, blant annet Granåsen Idrettspark i Trondheim, Stovner bad i Oslo, Føyka barnehage i Asker og Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski.

Arbeidsmetodikken i prosjekter som dette er gjerne fundert i konseptet NCC Prosjektstudio, som NCC har videreutviklet og anvendt siden 2011.  Den omfatter blant annet at prosjektmedlemmene sitter samlokalisert, en visuell og tydelig planlegging og beslutningsprosess, samt bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) og VDC (Virtual Design and Construction).

Metodikken i NCC Prosjektstudio er en støtte for å kunne jobbe smartere sammen, levere prosjektet i rett tid og til rett kvalitet.

Samspillsentrepriser

Samspillsentrepriser etableres som et alternativ til tradisjonelle kontrakter og har vist seg å være spesielt nyttige i komplekse prosjekter hvor fleksibilitet og innovasjon er nødvendig. Disse entreprisene legger til rette for en mer dynamisk og tilpasningsdyktig prosjektutvikling, hvor byggherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører arbeider sammen fra starten av prosjektet, noe som bidrar til en mer integrert og helhetlig tilnærming.

Det er imidlertid viktig å merke seg at samspillsentrepriser krever en grundig forståelse av kontrakts strategi og god prosjektstyring for å lykkes. En vellykket implementering av samspill-metodikken innebærer en balanse mellom fleksibilitet og struktur, hvor klare mål og incentiver er definert for alle parter. Dette kan bidra til å redusere konfliktnivået og øke sannsynligheten for prosjektets suksess.

Fremtiden: Mer sofistikerte samspillskontrakter

I fremtiden kan vi forvente at samspillskontrakter vil fortsette å utvikle seg og bli mer sofistikerte. Med teknologiske fremskritt, som digitalisering og bruk av VIA (Visualisering, Integrert informasjon og Automatisering), vil det være mulig å forbedre samarbeidet ytterligere og sikre en enda mer effektiv prosjektgjennomføring. For å holde tritt med disse endringene, må bransjen være villig til å investere i opplæring og teknologi, samt å fremme en kultur for innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Stovner bad i Oslo (Nuno Arkitektur)

En spennende utvikling

Samspillkontrakter representerer en spennende utvikling innen bygg- og anleggsbransjen, og med riktig tilnærming og forpliktelse fra alle involverte parter, har de potensial til å revolusjonere måten prosjekter blir gjennomført på.

Ved å omfavne den menneskelige faktoren og anerkjenne dens betydning, kan bransjen oppnå ikke bare økonomisk suksess, men også skape prosjekter som er mer bærekraftige og har en positiv innvirkning på samfunnet.

 

Av
Thomas Iversen
Lead Specialist VDC, NCC

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.