Naturen i grus- og steinbrudd – den levende arbeidsplass

Et grus- og steinbrudd kan virkelig være fullt av liv, selv om daglig produksjon er i gang. I NCC ønsker vi å fremme biologisk mangfold og bærekraft i våre grus- og steinbrudd - både mens de er i bruk og i tiden etter tilbakeføring av området.

FOTO: H. Liebel

I dag, 22. mai, markeres Biodiversity Day. Den internasjonale dagen markeres i regi av FN og dagen skal bidra til å støtte opp om arbeidet med å bygge opp og ivareta det biologiske mangfoldet.

Variasjon i naturen, arter og i gener kalles biologisk mangfold. NCC-konsernet har over 100 pukkverk og massetak i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I en rekke år har vi jobbet med å ivareta og legge til rette for biologisk mangfold i våre grus- og steinbrudd. Det skiftende miljøet i et i et grus- og steinbrudd kan bidra til biologisk mangfold på en veldig spesiell måte også mens det er i bruk.

Sandsvale koloni i et 0-2-lager

Sandsvale-koloni i 0-2 lager. FOTO: H. Liebel

I dag utgjør verdens befolkning en trussel mot et stort antall naturtyper, fordi mennesker ofte utnytter naturens ressurser på en uansvarlig måte. Pukkverkene våre består av områder med sand, grus eller stein, som gir et attraktivt miljø for mange arter som ellers ville blitt fortrengt når tett vegetasjon etableres. Jorda i pukkverket eller massetaket er vanligvis næringsfattig, og det er stor kontrast mellom sollys og skyggelagte områder, fordi det ofte er bratte skråninger.

På et relativt lite område i et grus- og steinbrudd med konstant endring, er det ofte mer mangfoldige naturmiljøer enn det er i det uberørte nærområdet. Dette er akkurat det som er så unikt med grus- og steinbrudd og lar oss fremme biologisk mangfold – både under og etter bruk.

Område i Hedrum pukkverk for amfibier Foto Asplan Viak

Område i Hedrum pukkverk for amfibier. FOTO: Asplan Viak

Slik jobber vi med biologisk mangfold i våre pukkverk:

  • Ved å etterlate næringsfattige områder uten mose trives sopp, planter og insekter.
  • Ved å etterlate hauger med større steiner tiltrekkes krypdyr, amfibier og pattedyr.
  • Ved å bevare og skape vannflater i forskjellige dybder og størrelser, tiltrekkes amfibier, insekter og fugler.
  • Ved å opprettholde bratte bakker med finkornet materiale, tiltrekkes dukksvaler (sandsvaler).
  • Ved å etterlate død tre som trekker til seg larver, insekter og fugler.

Ved å ha fokus på dette kan vi også hindre uønskede arter i å etablere seg i området.

 

NCC Kielo – Nordisk konsept for biologisk mangfold

I NCC har vi et mål om å fremme et variert biologisk liv i grus- og steinbrudd – både mens de er i bruk og i tiden etter. Vi kaller det for NCC Kielo.

Spiren til konseptet Kielo ble sådd i NCC-anlegget Ohkola, Finland i 2012. I 2014, ble Kielo til et Nordisk NCC konsept, for å øke fokuset på biologisk mangfold i grus- og steinbrudd i alle de fire nordiske landene.

Kielo er forkortelsen for den finske «KIviaineksen Elävä LuontO», som betyr «levende natur av stein». For å bli en NCC Kielo-site er det en rekke kriterier som må oppfylles, inkludert en kartlegging av naturtyper for å kartlegge karakteristiske arter i området, sette seg mål for området og en grundig planlegging av aktiviteter som kan bidra til å skape ønskede forhold for biologisk mangfold.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.