Verdens vanndag 22. mars

I dag er verdens vanndag, hvor vi markerer behovet for rent drikkevann. Det er en dag for å huske de mange rundt omkring i verden som mangler rent vann å drikke. For land som Norge er det også en dag for å reflektere hvordan vi ivaretar vannet vårt på en bærekraftig måte.

Vann er en av våre viktigste ressurser, og i Norge har vi mye av den. I gjennomsnitt har vi rundt 1400 millimeter nedbør i løpet av et år. Ifølge tall fra meteorologisk institutt har andelen regn økt kraftig det siste århundret, trolig en konsekvens av klimaendringer.

Nedbør er med på å fylle norske vannmagasiner som sikrer oss en av verdens reneste energikilder, men det bringer også utfordringer. Kraftig nedbør og snøsmelting kan gi overvann hvor store mengder vann samler seg på overflaten. Det kan føre til økt trykk på ledningsnettverket, miljøskader og økte samfunnskostnader.

Å ivareta vannet vårt er en kompleks utfordring, som krever gode løsninger for problemene vi står ovenfor nå og de vi vil møte i fremtiden. Ifølge rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) vil norske kommuner måtte bruke 390 milliarder kroner fremover holde det norske vannledningsnettverket på et tilfredsstillende nivå. Foruten om de store kostnadene må vi også tenke bærekraftig, slik at vi sikrer fremtidens behov og skjermer miljøet.

NCC har langt erfaring fra vann- og avløpsprosjekter som håndteringen av vann fra tunnelprosjekt til snøsmelting. I anledningen den internasjonale vanndagen ønsker vi å trekke frem fem erfaringsområder som er viktige tiltak for å sikre denne dyrebare ressursen også i fremtiden.

Bærekraftig overvannshåndtering

Overvann som følge av mye nedbør, og kraftig snøsmelting er i seg selv ikke et nytt fenomen. I tettbebygde strøk, hvor det er mye asfalt og andre tette dekker, vil det ofte oppstå utfordringer med mye overvann ved kraftige regnskyll eller vann fra snøsmelting.. Dette kan medføre skader på infrastruktur og eiendom, og i Norge ligger skadeomfanget som følger av overvann årlig mellom 1.6 til 3.6 milliarder.

I NCC arbeider man med det som kalles lokal overvannshåndtering (LOH). Det betyr at man inkorporerer de ressursene man finner i nærområdet i prosessen med å håndtere overvannet. Natur og vegetasjon kan for eksempel gode egenskaper til å ta til seg dette overvannet. Ved å bruke og ivareta naturens evne til å håndtere store mengder vann, sammen med god samfunnsplanlegging legger man til rette for en bærekraftig håndtering av dette vannet. Slik sikrer vi også at eksisterende vann- og avløpssystem ikke overbelastes og forurenses.

Snøsmelting

For vinterfulle nasjoner som Norge kan snø ha en stor effekt på blant annet renheten i vannet vårt. Skitten snø er ikke et uvanlig syn, spesielt i trafikkerte områder med mye industri. Denne snøen er først og fremst ikke særlig pen å se på, men den kan også inneholde rester av salter, tungmetaller og andre forurensninger.

Når denne snøen deponeres i et havnebasseng, risikerer man at disse stoffene blir med ned i bassenget og til slutt ender opp i grunnvannet vårt. Hvordan man håndterer denne snøen er derfor en viktig faktor for å holde vannet vårt rent.

I NCC har vi utviklet SnowClean, det flytende snøsmeltingsanlegget også kjent som «SS Terje».  Dette anlegget ligger i Oslo havn, og Oslo kommune og frakter snø fra blant annet Oslo-gatene og Oslo havn fra sine arealer. I rense- og smelteanlegget knuses og smeltes snøen før vannet renses. Så slippes snøen ut i havnebassenget etter at de forurensende stoffene og partiklene har blitt fjernet. Dette bidrar til renere luft, grunnvann, og havnebasseng.

Gravefritt ledningsarbeid

Økt befolkningsvekst i byer medfører et større behov for vann- og avløpstjenester enn ledningsnettet opprinnelig var bygget for. Derfor trenger man gode løsninger for å oppdimensjonere vann- og avløpsledninger på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

NCC No-dig

NCC No-dig

NCC tilbyr gravefritt ledningsarbeid (No-dig), hvor man minimerer behovet for graving når nye ledninger skal legges, eller gamle skal rehabiliteres. Denne teknikken er vesentlig raskere enn tradisjonell graving og har store fordeler både når det gjelder å økonomi og CO2 utslipp.

Gravefritt ledningsarbeid har store miljøgevinster ettersom det minimerer mengden CO2 forbundet med transport, og bruken av anleggsmaskiner som gravemaskiner. Det er også kostnadsnyttig, da prosessen har lavere forbruk av drivstoff. Avhengig av prosjektet, og ledningene involvert kan denne teknikken redusere kostnadene til mellom 25 til 80%. På denne måten bidrar man til at fremtidens vanntilførsel utbedres og bygges på en bærekraftig måte.

Moderne Renseanlegg

Vi har et veldig høyt vannforbruk i Norge. Ifølge statistisk sentralbyrå bruker en gjennomsnittlig nordmann 180 liter vann i løpet av et døgn. Når forbruket er høyt, er det viktig å ha gode tiltak for gjenbruk. Renseanlegg er med på å sikre at det vannet vi bruker i dag, kan komme oss til gode i fremtiden. Det er en bærekraftig å sikre at vi har den forsyningen vi trenger til klesvasken eller drikkevannet etter en lang løpetur.

NCC har god erfaring med bygging av renseanlegg, både som entreprenør og samspillspartner. I 2014 rehabiliterte NCC på vegne av Bergen kommune renseanlegget på Flesland. Dette var et omfattende arbeid som sikret et moderne anlegg som vil kunne bistå kommunenes innbyggere vel i fremtiden.

I dag arbeider NCC med to renseanleggsprosjekter. NCC er entreprenør i det nye renseanlegget som bygges på Gardemoen på vegne av Ullensaker kommune. Dette er et papirløst byggeprosjekt, hvor sentrale dokumenter og tegninger håndteres digitalt, for å kutte papirbruken.

NCC har også signert en samspillkontrakt med Øvre Eiker kommune om et nytt renseanlegg. Dette er et spennende prosjekt hvor NCC og kommune møtes for å diskutere fremtidsrettede løsninger med høye miljøambisjoner. Det er blant annet tiltenkt et display hvor innbyggere kan se renseprosessen, og lære hvordan vi ivaretar et av landets viktigste ressurser.

Resirkulering av tunnelvann

Tunnelarbeid krever store mengder vann. Når man borer en salve, som tilsvarer 5 meter inndrift trenger man ca. 40.000 L vann. Under prosessen blir dette vannet forurenset, fra partikler fra borkaks, nitrogenforbindelser fra sprengningen, og kjemikalier og olje fra selve boreprosessen. injeksjonsmasse og betongen som brukes vil også kunne påvirke pH verdien i dette vannet.

For å gjenbruke dette vannet må det først renses før det kan slippes ut i avløpsnettet eller ut i nærliggende vassdrag. I NCC har man optimalisert denne renseprosessen og vi har et mål om at minst 50 % av dette vannet skal resirkuleres og benyttes igjen.

Når anleggsprosjekt er i byer og tettsteder, benyttes oftest drikkevann til disse prosessene. Ved å resirkulere vannet, sparer man utslipp til vassdrag og avløpsnettet, og vi sparer en verdifull ressurs ved å minimere uttaket. Selv om man i dag fortsatt ikke har teknologien til å operere med 100% resirkulert vann, og det kreves en viss andel «nytt» vann for å unngå overflod av partikler i vannet, er dette et viktig steg for å nå en bærekraftig bruk av vår viktigste ressurs.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


 • Idar Roald Hansen

  23 mars, 2022 09:33

  Hei!
  Jeg har jobbet som driftsleder i NCC i Trøndelag i 12 år.
  Er pensjonist, er leder for Hindrem og Seter vassverk.
  Vi fornyer vårt ledningsnett med nye rør ved å trekke nye rør inn i di gamle rør som ligger. Dette er den mest miljøvennlige måten å utføre jobben.